PRIVATLIVSPOLITIK

Retningslinjerne for privatlivspolitikken i IN MOTUS er udarbejdet i henhold til Persondataforordningen, GDPR af 25. maj 2018

Registrering og opbevaring af personfølsomme oplysninger

Vi indsamler og bruger oplysninger om klienten i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med vores psykologydelser og for at kunne tilbyde rådgivning, behandling, undersøgelse og supervision af høj kvalitet. Vi kan kun indsamle personfølsomme oplysninger, såfremt klienten har givet sit samtykke hertil.

I henhold til psykologloven er vi som autoriserede psykologer forpligtede til at føre ordnede fortegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling.

Journalen indeholder:

 • Klientens navn, alder og bopæl
 • Årsagen til henvendelsen
 • Redegørelse for undersøgelser, rådgivning, behandling
 • Hvilke oplysninger der er givet til klienten
 • Opdrag
 • Samtykke
 • Oplysning fra 3.part vi som psykologer har modtaget eller videregivet

Som psykologer må vi ikke rette eller slette i journalen. Såfremt klienten har påvist rettelser eller kommentarer, så skal disse beskrives særskilt.

Vi skal opbevare journalen i 5 år regnet fra tidspunktet for den seneste aktivitet/notat

IN MOTUS har dels journaler i papirformat, som er opbevaret i et sikret arkiv samt journaler i digital form, som opbevares på krypteret USB-nøgle samt i ekstern harddisk, som er sikret af kode.

Tavshedspligt

Alle psykologer er omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt i kapitel 16 (straffelovens §§ 152 og 152 c-f).

Dette medfører, at alle psykologer er omfattet af den almindelige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § 170, stk. 3. Herudover er psykologer, der handler i offentligt eller dermed ligestillet erhverv, fortsat omfattet af den særlige vidneudelukkelsesregel i retsplejelovens § 169. 

Alle psykologer har tavshedspligt. Tavshedspligten er forudsætningen for en klients tryghed og er helt basal for et vellykket klientforløb. Sammen med de etiske principper og psykologens faglighed udgør den grundlaget for psykologens virksomhed. Tavshedspligten skal overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i. Det er psykologen, der har ansvaret for tavshedspligtens overholdelse.

Der er imidlertid situationer, hvor psykologen kan komme ud for at skulle bryde sin tavshedspligt – enten som en pligt til at bryde den eller som en ret.

Nogle enkelte love forpligter psykologen til ubetinget at bryde tavshedspligten. I de meget få tilfælde skal psykologen derfor ubetinget videregive de nødvendige oplysninger. Psykologen skal ikke afveje og vurdere situationen, men skal på begæring udlevere de ønskede oplysninger. Dette ses fx, hvis en dommer afgør, at psykologen til brug for retssager skal udlevere de ønskede oplysninger uden begrænsning. Psykologen har også pligt til på en dommers anmodning at afgive vidneforklaring om forhold, der normalt er omfattet af tavshedspligten. I arbejdsskadesager, i klagesager over en psykologs virke og i psykologens egne skattesager har psykologen en ubetinget pligt til at videregive de oplysninger, myndigheden har brug for.

Enkelte love kan også indeholde en forpligtelse til at videregive fortrolige oplysninger, hvis psykologen vurderer, at situationen er så alvorlig, at tavshedspligten skal brydes. Her er det altså psykologens vurdering af forholdene, der er afgørende. Generelt gælder det, at ethvert brud på tavshedspligten forudsætter en nøje overvejelse, hvor psykologen må klargøre og vurdere de foreliggende forhold og foretage en afvejning af dels hensynet til klienten, dels hensynet til nødvendigheden af at videregive oplysningerne.

Hvis der videregives oplysninger, må psykologen kun videregive det, som er relevant og nødvendigt for en sags afklaring. Psykologen skal ved videregivelsen underrette klienten om, hvilke oplysninger der vil blive videregivet til hvem, og hvorfor det er nødvendigt. Psykologen skal notere videregivelsen og begrundelsen for den i journalen.

Underretningspligt

Psykologer skal ubetinget underrette et barns hjemkommune, hvis psykologen vurderer, at et barn eller en ung under 18 år er udsat eller har brug for særlig støtte – også selv om barnet eller forældrene modsætter sig underretningen.

Der stilles ikke krav til, at psykologen har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at psykologer har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte.

Andre brud på tavshedspligten

I tilfælde hvor psykologen vurderer, at en klient selv eller andre er udsat for åbenlys fare, fx hvis klienten udviser tegn på at være selvmordstruet og derfor skal henvises til psykiatrisk behandling, skal psykologen bryde sin tavshedspligt for at beskytte andres liv og velfærd. Endelig kan klienten selv ønske, at tavshedspligten skal brydes, og at psykologen skal videregive fortrolige oplysninger til andre. Det kan være til myndigheder eller i forbindelse med forsikringssager. I den situation er det psykologens pligt at sikre sig, at der foreligger et informeret skriftligt samtykke til videregivelse af oplysningerne, til hvem oplysninger skal gives, og til hvilket formål. Hvis psykologen vurderer, at nogle af de oplysninger, klienten ønsker at videregive, er uhensigtsmæssige for klienten, er det psykologens etiske pligt at oplyse klienten om dette.

Aktindsigt

I henhold til GDPR såvel som psykologloven har klienten ret til indsigt i egne sagsakter

Begrænsning i retten til aktindsigt

Vi har dog som psykologer mulighed for at begrænse vores klienters ret til aktindsigt.

Retten kan begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt bør vige i forhold til afgørende hensyn til klienten selv eller til andre private interesser.

Hensynet vil oftest være til klienten selv fx at klienten er meget skrøbelig og at oplysningerne i journalen kan bringe klienten ud af balance. Ovenstående gælder efter Psykologlovens § 14, stk. 4.

Undtaget for aktindsigt

Dele af journalen er undtaget fra aktindsigt:

 • Psykologens egne notater og interne arbejdspapirer
 • Råmateriale i forbindelse med test – klienten har ret til at se svarene og resultatet af testen, men ikke de spørgsmål eller billeder der er svaret ud fra.
 • Oplysninger om eksempelvis den modsatte forældremyndighedsindehaver som ikke har betydning for sagen om barnet

Forældres aktindsigt

Forældre med fælles forældremyndighed har partsstatus og har dermed ret til at få indsigt i alle oplysninger.

Forældre, der ikke har forældremyndighed, er ikke part i sagen, og har dermed ikke krav på at få alle oplysninger i sagen.

Efter forældremyndighedsloven kan disse forældre anmode om at få en orientering om barnets forhold. I denne forbindelse må der ikke udleveres fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Hvis psykologen vurderer at forældrenes indsigt i journalen er til skade for barnet, kan denne nægte det.

Se også Socialministeriets skrivelse om orientering om psykologerklæringer i børnesager m.v.

Forældres aktindsigt hos unge mellem 15 og 18 år

Når klienten er fyldt 15 år, kan denne selvstændigt beslutte om forældrene skal have udleveret personlige oplysninger og kan modsætte sig, at de får aktindsigt.

Hvis psykologen vurderer at forældrenes indsigt i journalen er til skade for barnet, kan denne nægte det.

Databehandleraftaler

Vi har indgået databehandleraftaler med de parter, som vi deler data med.

 • Privathospitalet Hejmdal
 • Sygesikringen ”danmark”

Ganske som vi har dataaftaler med

 • Surftown, udbyder af hjemmeside og email
 • SALDI, som er vores regnskabsprogram

Vi udveksler ikke personfølsomme oplysninger med 3.part uden samtykke fra den berørte klient.

SMS og E-mail

Vi anvender RMAIL, som er er krypteret mailsystem. Dette sikrer udveksling af personfølsomme oplysninger. Vi anvender RMAIL til mail som indeholder erklæringer, udtalelser eller andet personfølsomt indhold. 

Dokumenter med personfølsomme oplysninger som udveksles med kommuner sendes også via E-Boks, som er en sikret kommunikationsform.  Det drejer sig f.eks. om statusvurderinger, erklæringer, underretninger m.m.

Vi udveksler kun informationer om aftaler/samtaletider via SMS. Hvis vi modtager SMS med personfølsomt indhold, så oplyser vi afsenderen/klienten om at undlade at sende personfølsomme oplysninger ad denne vej, og vi sletter efterfølgende korrespondancen.

Samme praksis gør sig gældende i vores kommunikation via e-mail.

Teleselskaber er ifølge oplysninger fra Datatilsynet fritaget fra databehandleraftaler.

MOBILEPAY eller bankoverførsel

Det er bankens ansvar at sikre, at bankoplysninger behandles fortroligt, og det er derfor ikke noget problem, at klienter betaler via bankoverførsel eller MobilePay

Regnskab og fakturering

Vi benytter virk.dk, når vi afregner ydelser med kommuner. Som offentlig instans følger dette system de gældende love og regler.

Ifølge Datatilsynet er revisionsselskaber selvstændigt dataansvarlig, og man skal som virksomhed således ikke have en databehandleraftale med sin revisor.

Øvrige

Vi anvender arbejdscomputer med opdateret virusprogram, og særskilte arbejdstelefoner. Alle enheder er beskyttede af personlige koder og renset for unødige app som kan følge data.

Vores praksis i anvendelse af printer er, at den kun anvendes af vores arbejdscomputere og gennem anvendelse af kabel fremfor WIFI.

Computer og telefoner destrueres ved endt brug af professionel udbyder, så tidligere materiale ikke kan gendannes.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med psykologens behandling, kan du klage til psykolognævnet. Oplever du psykologens håndtering af personfølsomme data problematisk kan du klage til datatilsynet. 

Relevante links

Psykolognævnet:

http://www.psykolognaevnet.dk/

Bekendtgørelsen om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191250

Psykologloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198170

Datatilsynet: 

https://www.datatilsynet.dk/

//in-motus.dk/wp-content/uploads/2017/10/IN_MOTUS_tynd_sort-1.jpg
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close