Traumer og svære belastninger

Traumer og svære belastninger

Alle kan rammes af traumer eller opleve svær belastning, ofte ledsages sådanne erfaringer tab af mening og betydning. En traumatisk erfaring medfører ofte, at man mister fornemmelsen for hvem man er og hvad man ønsker i sit liv.

Traumebehandling har derfor overordnet til formål at hjælpe med at genfinde fodfæste i livet og genskabe formål og sammenhæng i beslutninger, i handlinger eller i samværet med andre. Herunder også at genfinde fornemmelsen af hvem, vi selv er og af andre. Et terapeutisk forløb i IN MOTUS er derfor også til formål at bidrage til, at den enkelte, barn som voksen, på ny oplever indflydelse på fortællingerne om hvem han eller hun er og om det liv han eller hun gerne vil leve. Formålet er, at gøre det muligt at mindske eller ligefrem overskride de negative følgevirkninger af traumer, stress eller belastninger og realisere nye muligheder.

Traumer er forbundet med hændelser af exceptionel truende eller katastrofelignende natur. Ofte er traumer relateret til fornemmelsen af og frygten for at miste livet eller kommer til skade i alvorlig grad.

Traumatiske oplevelser og svære belastningsreaktioner kan både være forbundet med enkeltstående hændelser som trafikuheld og andre pludselige ulykker, overfald, røveri, voldtægt og voldtægtsforsøg, vidne til andres ulykke m.m. Traumer opstår også i kølvandet på længerevarende udsættelse for massiv belastning gennem f.eks. mobning, sygdomsforløb, betydelige livsændringer eller ved gentagne overgreb som vold og seksuelt misbrug m.v.

Traumer og svære belastninger er ofte umiddelbart efterfulgt af oplevelser med helt eller delvist hukommelsestab, desorientering, man kan opleve sig omtåget eller rammes af fysisk uro og overaktivitet. Nogle beskriver hjertebanken, sveden, rysten, svimmelhed, kvalme, men andre beskriver lammelse og følelsesløshed. Der kan opleves vrede, verbal aggressivitet, men også fortvivlelse og håbløshed.  Ofte aftager disse symptomer inden for timer eller dage umiddelbart efter hændelsen har fundet sted.

Gentages de traumatiske oplevelser eller består den massive belastning opstår risikoen for social isolation og følelsesmæssig tilbagetrækning.

I den posttraumatiske belastningsreaktion, PTSD, der opstår med forsinkelse efter en traumatisk begivenhed eller på hinanden følgende situationer, er også genoplevelse af traumet (flash-back), stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder der minder om traumet og undgåelse af alt der kan minde om det hændte også kendetegn. Mennesker som er underlagt sådanne tilstande beskriver endvidere ofte søvnproblemer, hukommelsesbesvær, følelsesmæssige svingninger, at være konstant på vagt og generelt føle sig i fare.

Traumer og svære belastningsreaktioner er indgribende og plagsomme lidelser. De rammer ofte den enkeltes tiltro til egen dømmekraft og eget værd. Det kan være vanskeligt at være sammen med andre mennesker, der kan opstå gennemgribende tvivl om andres intentioner, overopmærksomhed på hvad andre tænker eller synes om en, samt svære belastninger som følge af oplevet skyld og skam.

I IN MOTUS har vi mange års erfaring med at tilbyde forløb for mennesker, børn som voksne, som lider under de traumer, de er blevet påført eller ramt af. Behandlingen er forankret i narrativ og systemisk metodologi, og informeret af et menneskesyn, hvori sprog, social konstruktion og relationel dannelse er grundstene.

Fokus i samtalerne er, at bane vej gennem de traumatiske oplevelser gennem fokus på identitet, selvforståelse og selvværd. Udgangspunktet er at ethvert menneske har modtræk og modsvar til traumernes undertrykkelse. Det handler om at genfinde viden om egne værdier, eget værd og de måder den enkelte har værnet om sig. Det handler om at skabe rum for andre, mulige fortællinger om den enkeltes handlinger, og at skabe blik for de, ofte begrænsede, handlemuligheder som et traume efterlader plads til.

Særligt psykolog Mia Lind har erfaringer med arbejdet med traumer efter vold og seksuelle overgreb i nære relationer. I sådanne forløb er der også fokus på at bane vej for de ord og oplevelser, som har været gemt i skam, hemmeligheder, frygt og tabu. Når vold eller overgreb foregår i børn og voksnes familier, så er det også væsentligt, at samtaler om traumer både giver plads til den kærlighed og den smerte, som en barndom, et ægteskab og livet i en familie, der også rummer alvorligt omsorgssvigt, kan have indeholdt.

Et centralt udgangspunkt kan derfor være at afdække problemets karakter og effekter i dit liv. Samtidig skal der gives plads til at undersøge, hvad der er vigtigt for dig, som du måske allerede gør og gerne vil gøre mere af.

 

Det handler om at skabe nye løsningsmuligheder, nye handlemuligheder og fornyet trivsel.

 

Vi tilbyder samtaler til børn, unge, voksne og familier.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil booke en tid.

Email: kontakt@in-motus.dk

Psykolog Rikke Jessing: 6168 7230

Psykolog Mia Lind: 6168 8532

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close